menu

 • 01

  DNA i Strategia

  DNA i Strategia

 • 02

  Dywersyfikacja

  Dywersyfikacja

 • 03

  Zespół

  Zespół

 • 04

  Q&A

  Q&A

 • 05

  Aktualności

  Aktualności

 • 06

  Kontakt

  Kontakt

Wzrost wartości
przez M&A, transformację
i akcelerację przedsiębiorstw

Specjalizacja w transakcjach M&A przedsiębiorstw sektora realnej gospodarki.

DNA i Strategia 01.

Model inwestycyjny

W Averton Sterling specjalizujemy się w transakcjach MBI w sektorze realnej gospodarki. Wnosimy kapitał oraz metodologię doradczą w celu podnoszenia wartości przedsiębiorstw.

Bazujemy na  3 modelach:

 • Zaangażowanie w budowę wartości w obszarze zarządzania transformacją oraz w optymalizację  modeli biznesowych.
 • Skalowanie działalności w ramach przygotowań do transakcji M&A. .
 • Partnerstwo mediacyjno-kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwem, akcjonariatem i wierzycielami (np. bankiem).
Portfolio
slide image slide image slide image slide image

_ OZE & Recycling

Jedna z najsilniejszych odpowiedzi na tempo zmian zachodzących w relacjach pomiędzy konsumentami energii a środowiskiem naturalnym.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Przemysł 4.0

Inteligentne koniunkcje cyber-fizycznych systemów produkcji i mobilności obiektów oraz transmisji danych.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Sektor produkcyjny

Realna gospodarka, sektor produkcyjny i przemysł specjalistyczny.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Nieruchomości, wierzytelności i aktywa zabezpieczone

 • Rozwój i skalowanie biznesu

_ Sektor opakowaniowy

Konsolidacja sektora, transakcje M&A, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje i rozwój.

 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

 • Rozwój i skalowanie biznesu

Specjalizacja

 

Audyt i Due Diligence Optymalizacja i remodelowanie Doradztwo strategiczne Strategia inwestycyjna Finansowanie i kapitał Wsparcie zarządzania Budowa wartości M&A

Firmy konsultingowe 

Fundusze VC 

Private Equity 

Bank inwestycyjny 

Dotacje publiczne 

Averton Sterling ASI 

Dywersyfikacja 02.

Selektywny dobór targetów oraz autorska metodologia remodelowania biznesu pozwalają na realizację inwestycji o ponadstandardowych wskaźnikach zwrotu z kapitału (ROE).

Strategia celów inwestycyjnych i dywersyfikacji inwestycji na poziomie sektorów gospodarki zabezpieczona została zapisami statutowymi oraz Regulaminem i Polityką Averton Sterling oraz potwierdzona wpisem do rejestru zewnętrznie zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Restrukturyzacja

Fuzje

Przejęcia

Rozwój

Venture

Skalowanie biznesu

Nieruchomości

Wierzytelności

Aktywa zabezpieczone

03. Zespół

dr Jakub Niestrój

Szerokie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji, inwestycji i zarządzania projektami dla sektora dużych przedsiębiorstw, MŚP & start-up, spółek Skarbu Państwa i administracji publicznej o wartości > 0.5 mld PLN.

W przeszłości członek zarządu spółek z grupy Alteverso. Odpowiedzialny za realizację projektów priorytetowych, pozyskiwanie finansowania i budowę relacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej.

Pełnił obowiązki Eksperta w WYG International – spółce należącej do WYG Group – brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych specjalizującej się w doradztwie ekonomicznym oraz inżynieryjnym oraz Starszego Konsultanta w Simon Kucher & Partners – wiodącej firmie specjalizującej się w polityce cenowej i zarządzaniu sprzedażą.

Inwestor i członek rad nadzorczych podmiotów sektora doradczego i finansowego. Twórca rozwoju i współwłaściciel platformy equity crowdfundingu.

W 2012 otrzymał tytuł naukowy doktora w dziedzinie Ekonomii.

Jarosław Wywiał, Msc

Doradca Zarządu / Operacje

Dzięki swojemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami i optymalizacji procesów produkcyjnych, Jarosław pomaga zapewnić efektywność operacji inwestycyjnych. Jego wiedza w ocenie możliwości produkcyjnych oraz rozbudowie obiektów jest przydatna w wysiłkach projektu zmierzających do skalowania i ekspansji.

Ponadto, jego doświadczenie w pracy z międzynarodowymi firmami z sektora przemysłowego dostarcza wglądu w najlepsze praktyki i trendy.

Mateusz Mazur r.pr.

Od kilkunastu lat związany z rynkiem inwestycyjnym i finansowym. Ekspert i radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC.

Wielokrotnie członek zarządów i rad nadzorczych znaczących grup kapitałowych (Navi Group SA, GRIN SA).

Z pasją angażujący się w projektowanie i realizację ambitnych przedsięwzięć kapitałowych o jednostkowej wartości  kilkuset milionów złotych.

Ekspert rynku obrotu wierzytelnościami oraz sektora przemysłowego gospodarowania odpadami realizowanego w modelu circular economy oraz zero waste.

Radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC, w których wdrażał rozwiązania sekurytyzacyjne. Współpracował z instytucjami rynku kapitałowego, odpowiedzialny m.in. za przedsięwzięcia asset management. Prowadził restrukturyzacje przedsiębiorstw sektora handlu i sprzedaży oraz branż produkcyjnych.

Specjalizuje się w dziedzinie efektywnej transformacji strukturalno-finansowej łącząc umiejętność odbudowy wartości przedsiębiorstw znajdujących się w procesie zmiany procesowej, a także zagrożonych upadłością lub likwidacją.

slide image slide image slide image

Q&A 04.

Projektodawca

Na czym polega model współpracy Averton z Przedsiębiorstwem?

Averton przeprowadza proces due diligence, określane są warunki umowy inwestycyjnej definiujące wymiar zaangażowania kapitałowego, cele do osiągnięcia i parametry dezinwestycji. Averton we ścisłej współpracy z Zarządem i Właścicielem Przedsiębiorstwa projektuje, a następnie wdraża kolejno programy: restrukturyzacji, optymalizacji modelu biznesowego, inwestycji rozwojowych celem podniesienia wartości wyceny Przedsiębiorstwa.

Averton wnosi kapitał finansowy oraz know-how, obejmuje udziały lub akcje oraz z góry określa brzegowe parametry wyjścia z inwestycji.

Model współpracy z Averton cechują 3 charakterystyczne elementy: a) bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego, b) orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa, c) warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.

Jak przebiega proces kwalifikacji Przedsiębiorstwa do inwestycji?

Strategia Averton przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych:

01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone

02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy

03. Potencjał ROI dla Funduszu w okresie 36-60 miesięcy

04. Skalowalny model biznesowy

05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego

06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej.

Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: operations@acerton-sterling.com

Czym różni się Averton Sterling od innych podmiotów inwestycyjnych działających na rynku?

Averton Sterling buduje przewagę konkurencyjną na styku inwestycji, firmy doradczej oraz interim management dla projektów venture oraz przedsiębiorstw znajdujących się w okresie dynamicznej zmiany.

Jako niezależny Partner kapitałowo – doradczy oferuje wybranym Przedsiębiorstwom współpracę przy restrukturyzacji lub optymalizacji, w unikalny na rynku sposób, łącząc trzy priorytety współpracy z Projektodawcą.

01. Bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego

02. Orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa

03. Warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.

Jakie korzyści dla Przedsiębiorstwa wynikają ze współpracy z Averton?

Podstawową korzyścią Przedsiębiorstwa ze współpracy z Averton jest powstrzymanie negatywnych tendencji wywołanych spadkiem płynności finansowej, modyfikacja modelu biznesowego, transfer know-how w obszarze skalowania biznesu oraz budowa wartości wyceny Przedsiębiorstwa.

Czy Averton obejmuje pakiet kontrolny w strukturze udziałowej Przedsiębiorstwa?

Objęcie pakietu kontrolnego udziałów lub akcji stanowi priorytet zaangażowania Averton.

Na jakich warunkach dokonywana jest dezinwestycja i wyjście Averton?

Model działania Averton zakłada zdolność Stron do określenia warunków wyjścia z inwestycji jeszcze na etapie Umowy Inwestycyjnej (UI). Umowa inwestycyjna definiuje algorytm pozwalający na kalkulację parametrów dezinwestycji Funduszu w zależności od wartości KPI zdefiniowanych w UI. Stosowane modele dezinwestycji Funduszu to:

01. IPO (debiut giełdowy)

02. MBO i MBI (wykup menedżerski)

03. opcja PUT z uwzgl. zdefiniowanej IRR

04. M&A przez Inwestora Strategicznego z uwzględnieniem zdefiniowanej IRR + premii za wzrost wartości wyceny przy Transakcji.

Jakie parametry powinno spełniać Przedsiębiorstwo, aby nawiązać współpracę z Averton?

Strategia Averton przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych:

01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone

02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy

03. Potencjał ROI x 3 w okresie 36 – 60 miesięcy

04. Skalowalny model biznesowy

05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego

06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej

Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: operations@averton-sterling.com

Jakie są źródła kapitału Averton?

Averton zasilany jest kapitałem prywatnym polskim i zagranicznym.

W jakiej formie dokonywana jest inwestycja?

01. Instrumenty udziałowe (equity)

02. Instrumenty dłużne (corporate debt)

03. Instrumenty mezzanine

W jaki sposób Averton inwestuje w nieruchomości?

Fundusz nabywa nieruchomości, aktywa majątku trwałego lub zorganizowane części przedsiębiorstw celem wyekstrahowania nieruchomości, restrukturyzacji, optymalizacji formalno-prawnej, przeprowadzenia procesu projektowego, uzyskania stosownych zgód – celem podniesienia wartości nieruchomości i dalszej odsprzedaży.

Aktualności 05.

ui/arrow

Nowy

Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - restrukturyzacja, konsolidacja, MBO, sukcesja

Globalne mierniki nie ujawniają często istotnych procesów i tendencji zachodzących na poziomie mezoekonomicznym. Dojrzewająca gospodarka wymaga od przedsiębiorstw budujących przewagę konkurencyjną coraz większej produktywności i wydajności ekonomicznej.
W polskich przedsiębiorstwach regularnie rośnie zadłużenie wykazujące utratę wartości w tym wartość kredytów zagrożonych (NPL).  W sektorze MŚP w okresie 2017 – 2019 wzrost ten wyniósł aż 28% i stanowi 27 mld zł. Zjawisku temu towarzyszył regularny wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  W 2019 roku w Polsce toczyło się 1019 postępowań (o 15% więcej, niż dwa lata wcześniej). Praktyka wskazuje, że polska restrukturyzacja nie kojarzy się z remodelowaniem biznesu, a odbywa się najczęściej w trybie minimalizacji strat wierzycieli w obliczu upadłości. Zjawisko to ma  w Polsce charakter luki systemowej i wynika z niskiego zaufania uczestników rynku do rozwiązań trójstronnych, a także niskiej popularyzacji działalności funduszy typu distressed & insolvency.

Czytaj więcej

ui/arrow

Nowy

SARS CoV-2 jako kumulatywny czynnik recesji o opóźnionym działaniu

Epidemia wywołana wirusem SARS CoV-2 w istotny sposób wpływa na realia gospodarcze i społeczne. Na skutek pandemii, nastąpiły znaczące zakłócenia w funkcjonowaniu biznesu, szczególnie w sektorze MŚP.
Diagnoza zjawisk recesyjnych bezpośrednio i pośrednio wpływających na realia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw uprawnia do wniosku, że podobnie, jak podczas kryzysu w latach 2008 – 2012, także teraz niezbędne jest wdrożenie programów naprawczych w wielu przedsiębiorstwach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane epidemią powodujące znaczący spadek aktywności gospodarczej to przede wszystkim:
 • regres popytu w rezultacie spadku konsumpcji
 • spadek przychodów przedsiębiorstw i dochodów konsumentów indywidualnych
 • niestabilność na rynkach finansowych, w tym inflacja, spadek cen aktywów, wzrost cen surowców, osłabienie kursów walut i pogorszenie płynności
 • turbulencje związane z zerwaniem łańcuchów dostaw
 • ograniczenie dostępności kredytów inwestycyjnych, obrotowych i konsumpcyjnych
 • pogorszenie ogólnej kondycji przedsiębiorstw i spadek nastrojów po stronie popytu.
Szacuje się, że luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw w Polsce związana z negatywnym wpływem pandemii przyjmuje wartość 220 mld zł, co stanowi ok. 10% PKB Polski, z czego aż 117 mld zł to luka finansowa w sektorze MŚP.

Czytaj więcej

ui/arrow

Nowy

Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - venture capital

W 2019 rok zainwestowano w polskie przedsięwzięcia venture kwotę stanowiącą równowartość inwestycji dokonanych łącznie w okresie wcześniejszych 10 lat. Pod względem udziału inwestycji venture w wartości PKB Polska w 2019 r. awansowała z 21 miejsca w Europie (0,006%, 2018) na 10 pozycję, zrównując tym samym poziom wydatków ze średnią europejską (0,05%).
Przyznać należy, że dynamika przyrostu nakładów na innowacje w Polsce jest imponująca jednak zwraca uwagę specyficzna struktura kapitału w zakresie źródeł finansowania, typologii targetów inwestycyjnych oraz wartości średniej transakcji. Polska przedsiębiorczość wczesnego rozwoju (faza zalążkowa i start-up) finansowana jest w przeważającej większości przez kapitał polski (95% transakcji), z czego 88% transakcji sfinansowano ze środków publicznych. W Polsce istnieje znaczący niewykorzystany potencjał dla prywatnego kapitału, zagranicznego i polskiego, profesjonalnie agregowanego, zarządzanego oraz inwestowanego w modelu smart-money. Potrzebna jest większa symetria pomiędzy źródłem i wagą kapitału, publicznego i prywatnego, krajowego i zagranicznego inwestowanego w polskim sektorze venture. Powody są przede wszystkim dwa: kapitał prywatny tworzy ekosystem finansowania spółki w kolejnych fazach rozwoju, a ponadto zagraniczny kapitał zwiększa szanse międzynarodowej komercjalizacji projektów.

Czytaj więcej

Wczytaj więcej wiadomości

Kontakt 06.

Warszawa

ul. Poznańska 37
00-689 Warsaw, Poland

operations@averton-sterling.com

Londyn

63-66 Hatton Garden
London, EC1N 8LE
United Kingdom

+44 203 930 16 52
operations@averton-sterling.com

Nieobsługiwana przeglądarka.

Witryna Averton Sterling nie będzie działać dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Obsługujemy wszystkie najnowsze wersje głównych przeglądarek.

Proszę obróć swój telefon.

Dziękujemy.